Inwestycje w środowisku


Przygotowanie formalno-prawne stanowi kluczowy etap realizacji każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Od sprawności i jakości przebiegu tego procesu zależy w znacznej mierze sukces całej inwestycji.
Przedsięwzięcia związane z inwestycjami w dziedzinie ochrony środowiska wymagają przeprowadzenia Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ).
Eko-Efekt Sp. z o.o., dzięki wysokokwalifikowanej kadrze specjalistów, opracowuje raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla różnego rodzaju inwestycji mogących mieć potencjalnie wpływ na jakość środowiska. Zakres świadczonych przez nas usług w tej dziedzinie uzależniony jest od potrzeb inwestycyjnych inwestora, czyli od przedmiotu i zakresu inwestycji.
Procedury związane z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (OOŚ), zawarto w Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływana na środowisko (Dz. U. 2008.199.1227 z późniejszymi zmianami).
Pod pojęciem „oceny oddziaływania na środowisko” należy rozumieć postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
 
W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określamy, analizujemy oraz oceniamy:

 • bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia w szczególności na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, a także na zabytki i dobra materialne;
 • możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • wymagany zakres monitoringu.
 
Specjaliści Eko-Efekt Sp. z o.o. prowadząc postępowanie w imieniu Inwestora pośredniczą między nim, a wszystkimi stronami biorącymi udział w postępowaniu, aktywnie uczestnicząc w każdym jego etapie.
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć przeprowadzane jest na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.
Przed rozpoczęciem prac, analizujemy czy takie opracowanie jest niezbędne, a w razie konieczności występujemy w imieniu Klienta z zapytaniem do odpowiedniego organu.
Przeprowadzenie przedmiotowego postępowania konieczne jest dla planowanych przedsięwzięć:
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (przedmiotowe przedsięwzięcia wylistowane są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko);
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli konieczność przeprowadzenia przedmiotowego postępowania została stwierdzona w procedurze tzw. screeningu.
Wniosek o wydanie decyzji, składany jest przeważnie przez naszą firmę po uzyskaniu stosownego pełnomocnictwa od Inwestora.
W przypadku przedsięwzięć określonych w rozporzadzeniu jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określonych jako  mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ustalany jest zakres raportu, do wniosku o wydanie decyzji dołącza się kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu. Dla pozostałych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku dołącza się raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Wszystkie wątpliwości co do formy i rodzaju składanych dokumentów są określane przez naszych konsultantów po analizie dostępnych materiałów.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest po przeprowadzeniu uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii właściwych organów inspekcji sanitarnej. Eko-Efekt Sp. z o.o. uczestniczy także w całym procesie opiniowania i wydawania decyzji poprzez prowadzenie korespondencji i rozmów z właściwymi instytucjami, wyjaśniając ewentualne wątpliwości czy też uszczegóławiając opracowania.
Kolejnym elementem oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć jest postępowanie z udziałem społeczeństwa. Postępowanie to polega na udostępnieniu wszystkim zainteresowanym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raportu o oddziaływania na środowisko, wraz z dostępnymi w tym czasie postanowieniami organu prowadzącego postępowania oraz stanowiskami innych organów, na okres 21 dni i umożliwieniu im składania uwag i wniosków do przedłożonych dokumentów. Wyniki konsultacji społecznych są rozpatrzone i omówione przez właściwy organ w uzasadnieniu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Działania przedstawicieli Eko-Efekt Sp. z o.o. na etapie prowadzenia konsultacji społecznych to udział w spotkaniach z ludnością, wyjaśnianie wątpliwości, udział w potencjalnych mediacjach w imieniu Klienta, prezentacje dot. stosowanych technologii itp., które mają na celu przekonanie stron do zasadności projektu oraz przedstawienie faktycznych zagrożeń wynikających z realizacji inwestycji.
Końcowym etapem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta określa miejsce realizacji danego przedsięwzięcia, planowany sposób zagospodarowania terenu, wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest najważniejszym etapem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W decyzji tej mają  odzwierciedlenie wyniki wszystkich etapów przedmiotowej procedury, począwszy od złożenia wniosku, po uzgodnienia, analizę dołączonej do wniosku dokumentacji oraz konsultacje społeczne. Obowiązkowym załącznikiem do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest charakterystyka planowanego przedsięwzięcia. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest po stwierdzeniu zgodności proponowanej przez wnioskodawcę lokalizacji przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został on uchwalony.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające dla danego przedsięwzięcia późniejsze decyzje o charakterze inwestycyjnym.


Decyzje, przed którymi należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, to:

 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (przez którą rozumie się decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzję o warunkach zabudowy);
 • decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych;
 • decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych;
 • koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
 • decyzja określająca szczegółowe warunki wydobywania kopalin;
 • pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych;
 • decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych;
 • decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów;
 • decyzja o zmianie lasu na użytek rolny;
 • decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady;
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012.


Dla prawidłowego przebiegu procedury Inwestor powinien posiadać:
 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, albo – dla przedsięwzięć wymagających koncesji geologiczno–górniczej - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o braku takiego planu – jeżeli postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzi regionalny dyrektor ochrony środowiska;
 • wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
ZAPRASZAMY
O firmie
Zakres usług
Dokumenty
Publikacje
Kontakt
KONTAKT

Siedziba:

Eko-Efekt Sp. z o.o.
ul. Modzelewskiego 58A  lok. 89
02-679 Warszawa

tel.: (22) 853 11 93
fax: (22) 852 03 54

 

 


mail:  biuro@ekoefekt.pl
www.ekoefekt.pl

NIP: 521-008-46-84
KRS: 0000127662

 

  

Projekt: Imagen