Odnawialne Źródła Energii


Doradztwo Eko-Efekt w zakresie przygotowywania realizacji i eksploatacji przedsięwzięć z zakresu Odnawialnych

Źródeł Energii obejmuje m.in:

 • Poszukiwanie terenów pod lokalizację projektów OZE, głównie parków wiatrowych instalacji biogazowych oraz małych elektrowni wodnych;
 • Studia wstępne i studia celowości realizacji inwestycji (pre-feasibility study);
 • Studia wykonalności inwestycji (feasibility study);
 • Koncepcje techniczno-technologiczne;
 • Monitoringi środowiska, w tym: screeningi i monitoringi ornitologiczne i chiropterologiczne, inwentaryzacje przyrodnicze siedlisk Natura 2000;


 


 • Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z kartami informacyjnymi;
 • Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko dla parków wiatrowych, instalacji biogazowych, a także elektrowni wodnych i innych projektów OZE;
 • Analizy akustyczne na potrzeby projektowania instalacji OZE;
 • Studia krajobrazowe na potrzeby budowy parków wiatrowych;
 • Opracowania ekofizjograficzne dla terenów przewidzianych pod inwestycje z zakresu OZE i inne;


 


 • Współpraca przy wprowadzaniu zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowana przestrzennego miast i gmin w odniesieniu do realizacji parków wiatrowych;
 • Analizy porealizacyjne, raportowanie osiągnięcia efektu ekologicznego;
 • Nadzory inwestroskie.


   

ZAPRASZAMY
O firmie
Zakres usług
Dokumenty
Publikacje
Kontakt
KONTAKT

Siedziba:

Eko-Efekt Sp. z o.o.
ul. Modzelewskiego 58A  lok. 89
02-679 Warszawa

tel.: (22) 853 11 93
fax: (22) 852 03 54

 

 


mail:  biuro@ekoefekt.pl
www.ekoefekt.pl

NIP: 521-008-46-84
KRS: 0000127662

 

  

Projekt: Imagen