Zakres usług


Specjalnością Eko-Efekt jest obsługa przedsięwzięć proekologicznych, o charakterze inwestycyjnym i innowacyjnym. Staramy się, w miarę możliwości, i potrzeb Klienta kompleksowo obsługiwać jego potrzeby, co polega na:

► wskazywaniu optymalnych rozwiązań w kwestiach ekologicznych wg wszystkich komponentów środowiska (tj. związanych z ochroną wody, powietrza i ziemi),

► prowadzeniu doradztwa technicznego i technologicznego, jak również ekonomicznego, finansowwego i prawnego przygotowania inwestycji,

objęciu usługami, całości lub większej części czynności, składających się na przygotowywanie procesu inwestycyjnego w tym m. in.:
 • wykonywanie studiów wstępnych, celowości i wykonalności inwestycji,
 • sporządzanie ekspertyz, audytów i ocen,
 • dobór technologii,
 • projektowanie,
 • uzyskiwanie niezbędnych zgód, pozwoleń, decyzji i koncesji.
 • due diligence,
 • organizowanie przetargów,
 • wybór wykonawców,
 • poszukiwanie środków finansowych,
 • nadzór inwestycyjny,
 • rozruch technologiczny,
 • analizy porealizacyjne,
 • rozliczenie planowanego efektu ekologicznego,
 • itp.                                                                                                                             
   
 

  

Pozostałe dziedziny działalności i formy usług

EKO-EFEKT Sp. Z o.o.

OCENY STANU I PROGRAMY OCHRONY ŚRODOWISKA

 • strategie rozwoju zrównoważonego,
 • programy ochrony środowiska,
 • przeglądy ekologiczne,
 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć inwestycyjnych na środowisko,
 • wnioski o pozwolenia zintegrowane,
 • raporty i analizy porealizacyjne przedsięwzięć inwestycyjnych.


OCHRONA WÓD

 • projekty oczyszczalni ścieków,
 • projekty stacji uzdatniania wody,
 • projekty sieci wodnych i kanalizacyjnych,
 • koncepcje i programy gospodarki wodno-ściekowej.


OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

 • plany gospodarki odpadami,
 • programu usuwania zabestu,
 • projekty składowisk i zakładów unieszkodliwiania odpadów,
 • koncepcje gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 • projekty sieci monitoringowej i  rekultywacji składowisk,
 • opinie i ekspertyzy.

 

OCHRONA POWIETRZA

 • założenia do planów zaopatrzenia w nośniki energii,
 • koncepcje uciepłownienia,
 • audyty energetyczne,
 • analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń.
 
 
 

DORADZTWO EKONOMICZNE

 • analizy efektywności,
 • inżynieria finansowania:
 • korzystanie ze środków NFOŚiGW,
 • korzystanie ze środków WFOŚiGW,
 • pozyskiwanie kredytów w BOŚ S.A. i innych bankach,
 • pomoc w pozyskiwaniu funduszy UE,
 • pozyskiwanie środków z innych źródeł.

  

PRZYGOTOWYWANIE INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH

 • ekspertyzy i opinie,
 • analizy finansowe,
 • biznesplany i studia wykonalności,
 • oceny skutków dla środowiska.


EDUKACJA EKOLOGICZNA

 • przygotowywanie konferencji,
 • szkolenia,
 • programy edukacyjne,
 • prowadzenie konsultacji społecznych,
 • opracowywanie wniosków o pożyczki, kredyty i dotacje,
 • organizacja akcji publicystycznych.


ZAPRASZAMY
O firmie
Zakres usług
Dokumenty
Publikacje
Kontakt
KONTAKT

Siedziba:

Eko-Efekt Sp. z o.o.
ul. Modzelewskiego 58A  lok. 89
02-679 Warszawa

tel.: (22) 853 11 93
fax: (22) 852 03 54

 

 


mail:  biuro@ekoefekt.pl
www.ekoefekt.pl

NIP: 521-008-46-84
KRS: 0000127662

 

  

Projekt: Imagen