Dokumenty


Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ... pobierz dokument (.pdf)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.) pobierz dokument (.pdf)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) pobierz dokument (.pdf)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późn. zm.) pobierz dokument (.pdf)
Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji pobierz dokument (.pdf)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm.) pobierz dokument (.pdf)
Ustawa z dnia 28.09.1991r o lasach pobierz dokument (.pdf)
Program dla elektroenergetyki pobierz dokument (.pdf)
Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie energii wiatrowej i sieci NATURA 2000 pobierz dokument (.pdf)
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz.U. 1996 nr 53 poz. 238) pobierz dokument (.pdf)
Dyrektywa PE I Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych pobierz dokument (.pdf)
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku pobierz dokument (.pdf)
Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 pobierz dokument (.pdf)
Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (projekt) pobierz dokument (.pdf)
Program Priorytetowy Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) BIOGAZOWNIE ROLNICZE (projekt) pobierz dokument (.pdf)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628) pobierz dokument (.pdf)
Komunikat Komisji Europejskiej EUROPA 2020 pobierz dokument (.pdf)
Wytyczne w zakresie oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki, Szczecin, marzec 2008 pobierz dokument (.pdf)
Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze pobierz dokument (.pdf)
Projekt wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze pobierz dokument (.pdf)
Rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisk pobierz dokument (.pdf)
Ustawa z dnia 13.04.2007r o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie pobierz dokument (.pdf)
ZAPRASZAMY
O firmie
Zakres usług
Dokumenty
Publikacje
Kontakt
KONTAKT

Siedziba:

Eko-Efekt Sp. z o.o.
ul. Modzelewskiego 58A  lok. 89
02-679 Warszawa

tel.: (22) 853 11 93
fax: (22) 852 03 54

 

 


mail:  biuro@ekoefekt.pl
www.ekoefekt.pl

NIP: 521-008-46-84
KRS: 0000127662

 

  

Projekt: Imagen